Przestępczość nieletnich i patologia

Przestępczość nieletnich i patologia

Podstawowy zakres zadań Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości i Patologii Nieletnich:

- przeprowadzanie czynności procesowych w sprawach dotyczących czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie;

- rozpoznawanie środowisk i rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, udzielanie im kierunkowej pomocy oraz rozpoznawanie zagrożeń;

- prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup kryminalnych i subkulturowych oraz rodzin patologicznych w celu zbierania informacji o działalności przestępczej osób nieletnich, specyfice i rozmiarach występujących zagrożeń, przyczynach przestępstw i możliwościach zapobiegania ich popełnianiu;

- prowadzenie postępowań opiekuńczych, przeprowadzanie czynności mających na celu zebranie informacji o przejawach i przyczynach demoralizacji osób małoletnich oraz kierowanie stosownych wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

- ustalanie osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, inicjowanie oraz monitorowanie działalności rozpoznawczej, realizowanej w tym zakresie przez policjantów pozostałych komórek organizacyjnych Komendy;

- prowadzenie działalności edukacyjnej, w formie grupowych spotkań z młodzieżą i kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz instytucji i placówek wychowawczych, opiekuńczych, sportowych i rekreacyjnych;

- prowadzenie poszukiwań nieletnich, którzy samowolnie oddalili się z placówki poprawczej (opiekuńczej) lub do niej nie powrócili w wyznaczonym terminie oraz uciekinierami z domu rodzinnego;

- współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których statutowe zadania związanie są z zagadnieniami wychowania młodzieży lub troski o jej bezpieczeństwo w celu identyfikowania występujących zagrożeń oraz wypracowywania form i metod im przeciwdziałania;

- współdziałanie z Policyjną Izbą Dziecka.

Uprzejmie informujemy, że policjanci Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości i Patologii Nieletnich KMP w Świętochłowicach są dostępni pod numerami telefonów: 47 85 442 36; ​47 85 443 75 lub ​47 85 443 64

przyjmują informacje dotyczące wszelkich przejawów patologii rodzin oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich z terenu miasta Świętochłowice.

Do Państwa dyspozycji jest również całodobowy telefon Dyżurnego KMP w Świętochłowicach 47 85 442 55 i 47 85 442 66.

Pod wskazanymi numerami telefonów można także kontaktować się w sprawie organizacji szkoleń, prelekcji i pogadanek dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Powrót na górę strony