Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach (KMP Świętochłowice) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących, multimedia częściowo nie spełniają standardów WCAG 2.1;
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
5. dokumenty mogą nie mieć powiązanych etykiet tekstowych; 
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
7. dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku nie spełniają wymogów dostępności;
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.
 

Powody niezgodności lub wyłączenia:

1. treści pochodzą od innych podmiotów;
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
4. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23.09.2018 r. nie wymagają zapewniania dostępności. ich treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-07 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paulina Wierzbowska, adres poczty elektronicznej rzecznik@swietochlowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 442 10 lub 502 118 102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, w której możliwe jest załatwianie spraw przez interesantów, znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 16c w Świętochłowicach. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną znajdującą się na gmachu budynku po prawej stronie od wejścia głównego.

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy z uwagi na specyfikę realizowanych zadań.

Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach składa się z jednego budynku trzykondygnacyjnego, bez windy, w którym znajdują się kolejno parter, pierwsze piętro, drugie piętro.

Do budynku prowadzą dwa zadaszone wejścia, obydwa od strony ulicy Wojska Polskiego tj. wejście główne, które jest ogólnodostępne oraz wejście nr 2 znajdujące się w środkowej części budynku, po lewej stronie od wejścia głównego, patrząc od ulicy Wojska Polskiego. Oba wejścia nie posiadają platformy przy schodowej z dźwigiem osobowym. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, nie są oznaczone kolorystycznie.

Do wejścia głównego prowadzą schody (3 stopnie – nieoznaczone taśmą ostrzegawczą). Do wejścia nr 2 można dostać się schodami, (4 stopnie - nieoznaczone taśmą ostrzegawczą) lub pochylnią dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wjazd wózkiem w obu przypadkach możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu Oficerowi dyżurnemu tego faktu poprzez wideodomofon wyposażony w dzwonek, który znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie schodów, celem wezwania oficera dyżurnego i wyznaczenia osoby do pomocy. Dzwonek dostosowany został wysokością dla osoby siedzącej na wózku, a miejsce oznaczone zostało piktogramem - tabliczką z napisem „Kontakt z dyżurnym”.

Po wejściu do budynku (głównym wejściem) przez prawostronne drzwi, na parterze zlokalizowany jest wiatrołap na wprost którego znajdują się drzwi holu głównego (lewostronne, otwierane ręcznie - nieoznaczone kolorystycznie). W wiatrołapie po pokonaniu schodów (5 stopni - nieoznaczonych taśmą ostrzegawczą), po prawej stronie rozlokowane zostało Stanowisko dowodzenia oraz punt obsługi interesanta (biuro przepustek) oznaczone napisem „Oficer dyżurny” (wyposażone w interkom). Przy punkcie obsługi interesanta brak możliwości wykonania swobodnego manewru przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach (szerokość ok. 100 cm między ladą a poręczą zabezpieczającą schody). Po lewej stronie wiatrołapu znajduje się pokój pierwszego kontaktu, który stanowi również pomieszczenie poczekalni.

Przy punkcie obsługi interesanta znajduje się aparat telefoniczny na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego osobie poruszającej się na wózku. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Każdorazowo interesant ma obowiązek poinformowania Oficera Dyżurnego o celu przybycia do jednostki.

Przejście z wiatrołapu do dalszej części obiektu tj. holu głównego zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi lewostronnie, ręcznie, nieoznaczone kolorystycznie (może przejechać osoba poruszająca się na wózku), których otwarcie jest możliwe przez osobę uprawnioną z uwagi na elektroniczny system czytników kart zbliżeniowych. Wejście do budynku KMP w Świętochłowicach jest możliwe po dokonaniu kontroli bezpieczeństwa. Do budynku jednostki policji nie można wnosić broni, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów niebezpiecznych mogących narazić funkcjonariuszy, pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z wiatrołapu i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Wejście nr 2 wyposażone jest w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do budynku przez drzwi prawostronne, otwierane ręcznie (nieoznaczone kolorystycznie), na parterze zlokalizowany jest wiatrołap na wprost którego znajdują się drzwi prowadzące do holu głównego (prawostronne, otwierane ręcznie, nieoznaczone kolorystycznie). Wejście nr 2 zabezpieczone zostało zamkiem na klucz, który znajduje się na stanowisku oficera dyżurnego. Każdorazowo w przypadku konieczności skorzystania z wejścia nr 2 należy powiadomić funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierowania KMP w Świętochłowicach, poprzez wideodomofon wyposażony w dzwonek przywoławczy, który znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Do dalszych części obiektu prowadzą schody znajdujące się naprzeciw wejścia głównego lub schody nr 2 znajdujące się w środkowej części budynku, naprzeciw wejścia nr 2. Schody te nie posiadają platformy przy schodowej z dźwigiem osobowym, nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą.
Budynek KMP w Świętochłowicach nie posiada windy dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z niepełnosprawnością ruchową przystosowano parter budynku, gdzie dostępne są szerokie korytarze oraz pomieszczenie oznaczone nazwą „pokój pierwszego kontaktu”, znajdujące się po lewej stronie, naprzeciwko Stanowiska dowodzenia oraz puntu obsługi interesanta (biuro przepustek) oznaczone napisem „Oficer dyżurny”. Wejście do pomieszczenia odbywa się z poziomu wiatrołapu (wejścia głównego do budynku komendy), po pokonaniu schodów (4 stopnie - nieoznaczone taśmą ostrzegawczą). Do pomieszczenia prowadzą drzwi otwierane ręcznie, lewostronnie, nieoznaczone kolorystycznie.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze w środkowej części korytarza za wejściem nr 2, po lewej stronie za schodami nr 2. Drzwi otwierane są ręcznie, lewostronnie, nieoznaczone kolorystycznie. Brak oznaczenia piktogramem. Toaleta zabezpieczona została zamkiem na klucz, który znajduje się na stanowisku oficera dyżurnego. Każdorazowo w przypadku chęci skorzystania z toalety należy powiadomić funkcjonariusza wprowadzającego lub asystującego interesantom na teren KMP.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Poszczególne pomieszczenia rozlokowane w budynku KMP w Świętochłowicach posiadają oznaczenie: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, nr pomieszczenia, nazwę komórki organizacyjnej, stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza/pracownika, który dane pomieszczenie zajmuje.

Na parterze znajduje się Wydział Prewencji. Na pierwsze piętro prowadzą schody z półpiętrem, które usytuowane są na wprost od wejścia głównego oraz drugie, znajdujące się na wprost od wejścia nr 2 w środkowej części budynku. Na pierwszym piętrze po lewej stronie od schodów znajduje się gabinet Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach, gabinet Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach oraz sekretariat Komendanta. W środkowej części korytarza znajduje się Wydział Ruchu Drogowego. W drugiej części korytarza, naprzeciwko schodów nr 2 znajduje się Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia oraz kolejno Referat d/w z Przestępczością Gospodarczą. Na drugie piętro, gdzie swoją siedzibę ma Wydział Kryminalny, prowadzą schody w takim samym układzie jak pomiędzy parterem a pierwszym piętrem.

Wszystkie ogólnodostępne hole i korytarze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

W budynku na parterze, poza toaletą przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się toaleta ogólnodostępna, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się nie na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Oficerowie dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się przed budynkiem, na parkingu od ul. Wojska Polskiego. Wydzielone miejsce parkingowe zostało wyznaczone pomiędzy wejściem głównym a wejściem nr 2. (w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego, po jego lewej stronie). Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchu zostało odpowiednio oznaczone poziomo i pionowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku KMP w Świętochłowicach istnieje możliwość skorzystania i załatwienia sprawy z pomocą tłumacza dla osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM) za pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Dagmara Badera, adres poczty elektronicznej dagmara.badera@swietochlowice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 442 22.

Powrót na górę strony