Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH OSTATECZNYCH

Rozporządzenie umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informację uzyskać należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w następujących terminach

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30
 
Informacji ustnej udziela Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, całodobowo. Informacji tych udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
 
Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach wydaje zaświadczenia wyłącznie osobom posiadającym miejsce stałego zameldowanie na terenie miasta Świętochłowice.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej, określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007 r. ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie „Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” - część II pkt 21 wynosi 17 zł.

Opłaty skarbowej można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego w Kasie Urzędu Miasta w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w godzinach:
 
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 14.30
piątek: 7.30 - 13.00
przerwa: 11.00 - 12.00
 
lub na rachunek organu podatkowego
 
Urząd Miasta w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
 
ING Bank Śląski

rachunek nr: 07 1050 1373 1000 0022 8135 7471
 
Podatki i oplaty lokalne
 

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (podania), natomiast składający wniosek (podanie) zobowiązany jest dołączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej tytułem „za wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego”. Dowód wpłaty pozostanie w aktach sprawy.
 
Termin odbioru Zaświadczenia wskazuje pracownik przyjmujący go do realizacji (do 7 dni roboczych).